Por Resolución de Alcaldía de data 19/06/2017, adxudicáronse as obras seguintes:

 

Obra

DENOMINACIÓN

EMPRESA

IMPORTE

Adxudicación

BAIXA

1

DOTACIÓN INFRAESTRUTURAS NO T.M. DE CAMBADOS (A Pedreira, Redutores e Covas de Lobos).

Marconsa, S.L.

30.346,44

14.838,98

2

DOTACIÓN INFRAESTRUTURAS NO T.M. DE CAMBADOS (Modia, Lourido e Covas de Lobos).

Fontefría, S.L.

28.381,31

13.979,35

3

DOTACIÓN INFRAESTRUTURAS NO T.M. DE CAMBADOS (Blanco Amor, A Mariña e Travesía EP9004)

Marconsa, S.L.

21.037,67

11.488,23

Estas financiaranse ao 100% pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan Provincial de Obras e Servizos 2015.

O que se fai público en cumprimento do artigo 151.4 do TRLCSP e polo disposto no artigo 81.3 a) da Lei 19/2013, de 9 de novembro de transparencia, acceso a información pública e bo goberno.

En Cambados, a Alcaldesa, Fátima Abal Roma.